Dynasty informationsservice Sökning RSS Lojo stad

RSS-länk

http://dynasty.lohja.fi:80/DynastySWE/d5webSWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kungörelse 2018/322

Kalle Saukkolins ansökan om miljötillstånd för ett djurskydd

Fastighet Uro/Kalle Saukkolin ansöker om miljötillstånd enligt § 27 i miljöskyddslagen för utvidgad uppfödning av köttboskap.  Avsikten är att bygga ut uppfödningsanstalten för nötkreatur och öka antalet djur på gården.  Idag har gården ca 220 köttnötdjur och kalvar. Det framtida antalet djur på gården är enligt ansökan högst 150 köttnötdjur, 150 tjurkalvar i åldern 6-12 mån. och 80 tjurkalvar i åldern 1-6 mån.  Verksamheten är förlagd till Lojo, Saukkola, Hyrsylä by på fastigheten 444-516-2-20 på adressen Koisjärventie 50.

På gården finns en slambehållare på 1800 m3 och torrgödselstädernas sammanlagda yta är cirka 285 m2. Flytgödsel produceras cirka 1 500 m3 och torrgödsel ca 700 m3. I samband med utbyggnaden byggs en ny slambehållare på 1200 m3 till gården. Lagringskapaciteten för gödseln räcker således för 12 månader. Gödseln utnyttjas som gödsel i åkerbruk. I närheten av gårdscentret kan lagringen och hanteringen av gödsel orsaka luktolägenheter. Avfallsplast från gården lämnas till plaståtervinning. Även andra avfallsmaterial, t.ex. metall, samlas upp separat och lämnas till en lämplig återvinningslats.     

Djurstallet ligger inte inom klassificerat grundvattenområde. Ungefär 250 meter norr om gårdscentret ligger Koisjärvi naturskyddsområde. Koisjärvi är en del av ett Natura 2000-område med namnet Nummi-Pusulan lintuvedet (FI0100042)     

Tillståndssektionen vid nämnden för attraktionskraft i Lojo prövar ovan nämnda ansökan och fattar beslut som avses i 8 kapitlet i miljöskyddslagen.

SÖKANDE                  
Kalle Saukkolin, Koisjärventie, 09430 Saukkola

FRAMLÄGGNING AV HANDLINGAR  
Denna kungörelse är framlagd på Lojo stads webbplats www.lohja.fi.

Ansökan om miljötillstånd är under kungörelsetiden framlagd på Lojo stads kundservicecenter (Karstuvägen 4, 08100 Lojo) under ämbetsverkets öppettider.

ANMÄRKNINGAR OCH ÅSIKTER           
Anmärkningar och åsikter som rör ansökan ska lämnas in skriftligt under kungörelsetiden 15.5.2018-14.6.2018  till miljöskyddet i Lojo stad, PB 71, 08101 Lojo eller elektroniskt ymparistonsuojelu@lohja.fi.

MER INFORMAION         
t.f. miljöplanerare Jessika Karvinen, puh. 044 374 4467,
s-posti jessika.karvinen@lohja.fi

         

Publicerad: 14.05.2018 16.18